Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Obecní úřad Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby
Úřední hodiny: pondělí a středa   8:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.

Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.

Úřad si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním „Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla“ žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů.

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Každý má právo písemně sdělit úřadu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

(c) 2008 registr Obecní úřad Žleby